RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

REGULAMIN

Kliknij w ten link aby zapoznać sie z Regulaminem działania systemu

DANE WĘDKARZA

WYPEŁNIA OPIEKUN PRAWNY MAŁOLETNIEGO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

ZEZWOLENIE

Jestem członkiem PZW i opłaciłem składkę członkowską PZW na rok 2024 r. w moim Kole. Zezwolenie bez odpowiedniej składki członkowskiej będzie traktowane jako nieważne.
Nie jestem członkiem PZW, lub nie opłaciłem jeszcze składki członkowskiej PZW na rok 2024

ZAKUP DODATKOWO


WYBOR_GLOWNEJ_WODY_POLOWU

RAZEM DO ZAPŁATY

0.00 zł
REGULAMIN

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYŚLU
UL. CHOPINA 15A 37-700 PRZEMYŚL
NIP: 7951271452, pzwprzemysl@wp.pl


REGULAMIN SPRZEDAŻY E-ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB PROWADZONEJ PRZEZ OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W PRZEMYŚLU

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Zawarcie umowy (wykup e-zezwolenia)
 4. Zwroty i reklamacje
 5. Postanowienia końcowe
 1. DEFINICJE
  1. Regulamin - dokument udostępniony przed zawarciem umowy sprzedaży zezwolenia Kupującemu i określający warunki sprzedaży e-zezwoleń na amatorski połów ryb przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  2. Sprzedający - Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, ul. Chopina 15a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000026237 NIP: 795 12 71 452 REGON 011508997 (Dalej w regulaminie zwany również PZW),
  3. Kupujący - osoba fizyczna dokonująca zakupu zezwolenia na amatorski połów ryb na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu spełniająca wymogi regulaminu amatorskiego połowu ryb na terenie podległym PZW oraz ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476) (Kupujący zwany jest również w dalszej części regulaminu Użytkownikiem),
  4. Serwis E-zezwolenia - serwis internetowy dostępny pod adresem https://zezwolenia.pzwprzemysl.pl/ prowadzony przez PZW, za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonać zakupu zezwoleń na amatorski połów ryb w postaci elektronicznej (Dalej: E-Zezwolenie),
  5. Transakcja - umowa sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb zawierana pomiędzy PZW a Kupującym za pośrednictwem serwisu bez konieczności zakładania konta użytkownika przez Kupującego,
  6. Płatność - spełnienie przez Kupującego na rzecz Sprzedającego świadczenia pieniężnego należnego za e- zezwolenie za pośrednictwem systemu płatności on-line,
  7. E-Zezwolenie - dokument wydany w postaci elektronicznej w ramach serwisu E- Zezwolenia przez PZW jako uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. (Podstawę prawną wydania E-Zezwolenia stanowi art. 7 ust. 2a ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1476).
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Warunkiem zakupu E-zezwolenia na amatorski połów ryb jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień a nadto potwierdzenie zapoznania się z Zasadami połowu ryb w okręgu PZW Przemyśl oraz aktualnym cennikiem.
  2. Warunkiem zakupu E-zezwolenia jest spełnienie następujących wymagać technicznych dla sprzętu informatycznego:
   • dostęp do sieci Internet,
   • zainstalowanie w systemie przeglądarka
  3. W sprzedaży są następujące rodzaje zezwoleń: jednodniowe, trzydniowe, 7-dniowe, całoroczne dla wędkarzy zrzeszonych w PZW i wędkarzy niezrzeszonych.
  4. Zakupione i wydrukowane zezwolenie jest ważne dla:
   • członków PZW wraz z kartą wędkarską i legitymacją członkowską
   • dla osób niezrzeszonych (obywateli polskich) nie będących członkami PZW wraz z karta wędkarską,
   • dla cudzoziemców z dokumentem tożsamości - bez konieczności posiadania karty wędkarskiej
 3. ZAWARCIE UMOWY (WYKUP E-ZEZWOLENIA)
  1. E-Zezwolenie można zakupić w oparciu o system płatności on-line:
   • płatności on-line umożliwia szybkie i bezpieczne dokonanie opłaty za zamówione usługi,
   • opłacając E-Zezwolenie kartą płatniczą lub przelewem on-lnie nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów realizacji transakcji.
  2. Płatności realizowane są w oparciu o system PayU.
  3. W ramach systemu PayU obsługiwane są dwa rodzaje płatności:
   • moduł płatności dokonywanych w drodze przelewów elektronicznych, obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych,
   • moduł płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych obejmujący płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym.
   • przelew tradycyjny (w razie wyboru tej opcji, w odróżnieniu od dwóch poprzednich typów płatności, e-zezwolenie zostanie przesłane dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na konto co może trwać do kilku dni).
  4. E-zezwolenie po potwierdzeniu wpływu płatności przez system PayU dostępne jest na stronie WWW tuż po dokonaniu płatności lub w późniejszym terminie np. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym.
  5. Jeżeli płatność nie została potwierdzona, można sprawdzić jej status na stronie do której zostanie skierowany Kupujący po poprawnym dokonaniu płatności za pomocą przycisku [ Sprawdź płatność ].
  6. Jeśli płatność została potwierdzona na stronie znajduje się przycisk umożliwiający druk E-zezwolenia. Jednocześnie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wysyłana jest wiadomość e-mail z adresem internetowym pod którym dostępny jest obraz E-zezwolenia na połów ryb - które należy wydrukować.
  7. Maksymalny możliwy czas realizacji zamówienia (oczekiwania na zaksięgowanie płatności) wyrażony w dniach roboczych wynosi: 10 dni przy płatności przelewem oraz BLIK lub 5 dni przy płatności kartą lub za pośrednictwem "rat PayU" oraz "Płacę później".
  8. Zamówienia, których płatność zostanie zaksięgowana a wybrana data początku okresu wędkowania minęła, zostaną automatycznie anulowane.
 4. ZWROTY I REKLAMACJE
  1. Polityka zwrotów - zakupione e-zezwolenie podlega zwrotowi jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości zwrotu zakupionego e-zezwolenia. Zwrotu zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Przemyślu adres ul. Chopina 15a lub pod numerem telefonu : +48 600 459 834
  2. Polityka reklamacji :
   • czas rozpatrzenia reklamacji: 14 dni,
   • dane na zakupionym zezwoleniu w przypadku pomyłki można poprawić po kontakcie telefonicznym lub mailowym na adres pzwprzemysl@wp.pl,
   • zakupione e-zezwolenie podlega reklamacji jedynie w przypadku gdy okres zezwolenia nie został rozpoczęty, w przeciwnym wypadku e-zezwolenie uważane jest za wykorzystane i nie ma możliwości reklamacji zakupionego e-zezwolenia,
   • reklamacji zezwolenia można dokonać osobiście w biurze Okręgu PZW w Przemyślu adres ul. Chopina 15a lub kontaktując się pod numerem telefonu : +48 600 459 834
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dane osobowe przekazane przez Kupującego w formularzu zakupu E-zezwolenia, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie E-zezwolenia. Wszystkie dane osobowe przekazane w formularzu E-zezwolenia umieszczone są na wydruku E-zezwolenia.
  2. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników serwisu E-Zezwolenia reguluje polityka prywatności dostępna pod adresem https://zezwolenia.przemysl.pl w sekcji RODO [podstawa prawna rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)]
  3. Podanie przez Kupującego danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak stanowi ono warunek konieczny realizacji transakcji w ramach serwisu E -Zezwolenia. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia Transakcji
  4. Dane osobowe przekazane w formularzu zakupu zezwolenia elektronicznego, umożliwiają identyfikację oraz potwierdzenie legalności nabytego prawa do połowu ryb w formie e-zezwolenia. Dane osobowe przekazane w formularzu umieszczone są na wydruku zezwolenia elektronicznego. W przypadku błędu dane osobowe użytkownika mogą być poprawione jedynie po osobistym kontakcie w Biurze Okręgu PZW w Przemyślu.
  5. Brak jest możliwości zmiany daty połowu na wykupionym e-zezwoleniu, albo rezygnacji z wykupionego zezwolenia (art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta).
  6. Wszelkie informacje związane z obsługą zakupu E-zezwoleń udzielane są w biurze Okręgu PZW w Przemyślu adres ul. Chopina 15a lub pod numerem telefonu : +48 600 459 834
UWAGA
Prawo do nabycia zezwolenia w ramach składek dla członków PZW przysługuje wyłącznie wędkarzom, którzy w danym roku kalendarzowym opłacili wpierw składkę członkowską PZW w swoim macierzystym Kole PZW i mają wklejony znaczek tej składki do legitymacji PZW. Jeśli jesteś członkiem PZW, ale nie opłaciłeś jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, nie możesz skorzystać z zezwoleń dla członków PZW do czasu, aż opłacisz składkę członkowską w swoim Kole. Zakup składki członkowskiej nie jest możliwy przez internet - można tego dokonać wyłącznie w Kole PZW.

Posługiwanie się zezwoleniem dla członków PZW bez posiadania legitymacji PZW z wklejonym znaczkiem składki członkowskiej na dany rok będzie traktowane jako połów bez zezwolenia!

Osoby niezrzeszone w PZW oraz członkowie PZW, którzy nie zapłacili jeszcze w bieżącym roku składki członkowskiej, mogą wykupić zezwolenie jedynie w formie opłat dla niezrzeszonych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 Polski Związek Wędkarski oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu informują, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski z siedzibą przy ulicy Twardej 42, 00-831 Warszawa oraz Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu, ul. Chopina 15a 37-700 Przemyśl, któremu Administrator powierzył przetwarzanie.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować brakiem możliwości wypełniania obowiązków statutowych i tym samym przynależności do Polskiego Związku Wędkarskiego.
 3. Dane osobowe będą udostępniane na portalu internetowym pzw.com.pl w związku z organizacją zawodów oraz innych imprez wędkarskich.
 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PZW możliwy jest poprzez formularz: http://www.pzw.org.pl/home/znajdz
 5. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Okręgu PZW w Przemyślu:

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
  e-mail: pzwprzemysl@wp.pl
  www: https://43.pzw.pl
  telefon. IOD: 600459834

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji statutowych zadań PZW, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzeci.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz jeśli to niezbędne, podmiotom, z którym Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia.
 8. Dane osobowe, o których mowa w punkcie 3, przetwarzane będą przez cały okres trwania członkostwa w PZW oraz 6 lat po jego ustaniu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.